قانون اشاء  • **زرتشت، وخشور بزرگ ایرانی، در گاتها میفرماید؛ **

    " راه هستی، یکی است و آن راه راستی است. "


وارد شوید تا پست بفرستید
 

اتصال شما به انجمن حسابداری شخصی نیوُ به نظر می‌رسد از دست رفته. لطفا صبر کنید ما سعی می‌کنیم که دوباره شما را متصل کنیم.